Làm thế nào để kiểm tra nhớt xe

Để kiếm tra lượng nhớt, xe phải được đặt trên một mặt phẳng, động cơ được tắt và để nguội.

  • Rút que đo nhớt ra khỏi bình.
  • Làm sạch que đo bằng khăn rồi đặt lại vào bình khoảng 3s trước khi rút ra.
  • So sánh mực nhớt theo mức “MIN’’, “MAX’’ đánh dấu trên que đo.
  • Châm thêm nếu nhớt dưới mức “MAX’’.
  • Kiếm tra lại mức nhớt lần nữa và tiếp tục lặp lại quy trình trên cho đến khi mực nhớt đạt mức “MAX’’, không để nhớt tràn ra khỏi bình. Đặt que đo nhớt về vị trí cũ trước khi đóng nắp bình.
  • Kiếm tra lại mức nhớt lần nữa và tiếp tục lặp lại quy trình trên cho đến khi mực nhớt đạt mức “MAX’’, không để nhớt tràn ra khỏi bình. Đặt que đo nhớt về vị trí cũ trước khi đóng nắp bình.

Khi đủ nhớt, xe sẽ: